Wij denken met je mee

Van inefficiënte systemen optimaliseren, tot een nieuw idee verwezenlijken - en dit zijn onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als PDF hier of lees de het in tekstvorm hieronder:


DodoTech BV
KVK 84990554
BTW NL863455803B01
Antoniuslaan 1
3341GA Hendrik Ido Ambacht
https://dodotech.dev
[email protected]

Algemene voorwaarden software

Laatst gewijzigd: 14-03-2022

 1. Definities
  Voor de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: DodoTech BV;
b. Opdrachtgever: de partij met wie de opdrachtnemer een overeenkomst sluit; de klant;
c. Diensten: De verrichting van handelingen ten behoeve van anderen (met name, maar niet beperkt tot de hosting).
d. Hosting: Het voorzien van een (virtuele) server, en de infrastructuur daar omheen.
e. Programmatuur: de computerprogrammatuur, in computerleesbare vorm (objectcode). Voor wat betreft de omvang en beperkingen van het gebruiksrecht alsmede voor de vrijwaringsverplichtingen van de Opdrachtnemer wordt onder Programmatuur mede de Documentatie begrepen;
f. Gebruiker: Een of meerdere personen die de Programmatuur of Diensten gebruiken. De opdrachtgever is een onderdeel van de Gebruiker;
g. Gebruik: Alles wat redelijkerwijs onder gebruik valt, afhankelijk van de aard van de Programmatuur of Diensten. Dit betreft, maar is niet beperkt tot, inzicht en manipulatie van gegevens.
h. Documentatie: de beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de Programmatuur die door Opdrachtnemer aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld;
i. Overeenkomst:
i. Voor Programmatuur: de licentieovereenkomst voor de Programmatuur samen met de daarbij behorende bijlagen, die daarvan een onverbrekelijk deel uitmaken.
ii. Voor Diensten: De aanvaarding en bevestiging van de Diensten, waarbij de aanvraag en bevestiging onderdeel uitmaken van de overeenkomst

 1. Aangaan Overeenkomst
  a. Opdrachtgever kan de Diensten digitaal (met name, maar niet beperkt tot e-mail en via de website van DodoTech) aanvragen. De Overeenkomst van de Dienst ontstaat in het geval van een online aanvraag op het moment van verzending van de e-mailbevestiging van de gevraagde dienst van DodoTech.
  b. De Overeenkomst voor Programmatuur zal altijd gepaard gaan met een contract waarin de nadere specificaties van de Programmatuur beschreven staan.
  c. DodoTech behoudt zich het recht de overeenkomst voor een Dienst of Programmatuur kosteloos te beëindigen als op grond van nieuwe informatie de (nadere) uitvoering voor DodoTech met de overeengekomen specificaties redelijkerwijs onaanvaardbaar is geworden.
 2. Gebruiksrecht
  a. Opdrachtnemer verleent hierbij aan Gebruiker het niet-exclusieve gebruiksrecht binnen de voorwaarden en beperkingen van de Overeenkomst. De niet-overdraagbaarheid heeft goederenrechtelijk effect; een eventuele overdrachtshandeling heeft dan ook geen rechtsgevolg.
 3. Aansprakelijkheid
  a. Behoudens grove schuld of opzet van Opdrachtnemer of leidinggevende ondergeschikten van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Opdrachtnemer dan wel van personen door Opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.
  b. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
  c. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Opdrachtnemer’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
  d. DodoTech is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  e. DodoTech is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door DodoTech ingeschakelde derden.
  f. De aansprakelijkheid van DodoTech wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever DodoTech onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DodoTech ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DodoTech in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door DodoTech.
 4. Reikwijdte van het gebruiksrecht
  a. Het gebruiksrecht geldt slechts voor gebruik door de Gebruiker zoals nader omschreven in artikel 3.
  b. Gebruiker mag de Programmatuur en/of Diensten slechts gebruiken voor gebruik binnen de eigen onderneming en binnen de ondernemingen van Gebruikers dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a BW, doch nooit zodanig dat dit gebruik leidt of kan leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van de Programmatuur of enig gedeelte daarvan door Gebruiker of enige derde.
 5. Kopiëren en wijzigen van Programmatuur
  a. Gebruiker mag de Programmatuur niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan of voor foutcorrectie in overleg met de Opdrachtnemer. In het geval van aanpassingen aan de Programmatuur door Gebruiker vervalt elke vorm van garantie van Opdrachtnemer.
  b. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de Programmatuur is het Gebruiker niet toegestaan in de Programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de Programmatuur, of enige andere verwijzing naar Opdrachtnemer, te wijzigen of te verwijderen.
 6. Reverse engineering van Programmatuur
  a. Het is Gebruiker en derden niet toegestaan de Programmatuur te decompileren (dat is: terug te vertalen naar de broncode), de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de Programmatuur met andere programmatuur of in schriftelijke overeenstemming met Opdrachtnemer.
 7. Geheimhouding, overdracht
  a. Gebruiker zal de Programmatuur niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar maken voor enige derde, daaronder begrepen eigen werknemers die niet noodzakelijk met de Programmatuur behoeven te werken.
  b. Gebruiker zal de Programmatuur of enige gegevensdrager waarop deze is vastgelegd (al of niet als onderdeel van apparatuur) niet aan enige derde overdragen of afgeven of daarop (beperkte) rechten verlenen.
  c. Als Gebruiker desondanks de Programmatuur aan een derde wil overdragen dient hij daartoe vooraf schriftelijk de toestemming van Opdrachtnemer te verzoeken en alle daarbij door Opdrachtnemer verlangde gegevens te verstrekken. Opdrachtnemer zal daarop beoordelen of aan de genoemde derde de Programmatuur kan worden overgedragen en aan deze een nieuw gebruiksrecht kan worden verleend.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten
  a. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Programmatuur, de Diensten en de documentatie, komen uitsluitend toe aan Opdrachtnemer. Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij de Overeenkomst expliciet een overdracht van deze rechten vermeldt van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever.
  b. Opdrachtnemer garandeert aan Gebruiker dat de Programmatuur of Diensten en het aan Gebruiker toegestane gebruik daarvan geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de in de Overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. DodoTech vrijwaart Gebruiker voor gevolgen van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden op de wijze zoals in dit artikel bepaald, op voorwaarde dat Gebruiker een beweerde inbreuk direct aan Opdrachtnemer meldt en, indien Opdrachtnemer dat wenst, het verweer tegen zodanige bewering volledig overlaat aan Opdrachtnemer en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie verschaft.
  c. In het geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als in het tweede lid bedoeld of naar het oordeel van Opdrachtnemer een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is Opdrachtnemer gerechtigd de Programmatuur of Diensten te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de programmatuur zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. Als een inbreuk als in het tweede lid bedoeld is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak welke in kracht van gewijsde is gegaan en uitvoerbaar is in het land waar Gebruiker is gevestigd, en het blijkt dat een vervanging of wijziging niet mogelijk is zonder wezenlijke afbreuk aan de functionele eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de Programmatuur, is Gebruiker gerechtigd deze Overeenkomst te ontbinden voor de toekomst. Buiten het bepaalde dit artikel is Opdrachtnemer jegens Gebruiker in geval van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden niet gehouden tot enige schadevergoeding of andere prestatie.
  d. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt als de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Gebruiker ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Gebruiker in de Programmatuur, de Diensten of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 9. Promotioneel gebruik
  a. Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van Opdrachtgever behoeven, indien deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming in redelijkheid niet zal worden geweigerd.
 10. Vergoeding
  a. Voor het in artikel 3 bedoelde gebruiksrecht betaalt Gebruiker aan Opdrachtnemer de vergoeding zoals in overeengekomen in de Overeenkomst.
  b. De vergoedingen worden vermeerderd met BTW.
 11. Betaling
  a. De in artikel 11 bedoelde vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 21 dagen na verzending door Opdrachtnemer van een daarop betrekking hebbende factuur. Opdrachtnemer zal een factuur met de bedragen die verschuldigd zijn door de Opdrachtgever versturen.
  b. Indien de opdrachtgever na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, dan is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
  i. Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is.
  ii. Opdrachtgever is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dit bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom.
  iii. Opdrachtgever is, naast het verschuldigde bedrag en daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 12. Duur, beëindiging
  a. De Overeenkomst wordt van kracht op de dag dat deze door beide partijen is ondertekend, of in het geval van een Dienst is bevestigd.
  b. De Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij kan uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in één van de gevallen, bedoeld in dit artikel.
  c. DodoTech heeft het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang voor de toekomst te beëindigen:
  i. in het geval van schending door Gebruiker van een of meer van zijn verplichtingen ingevolge artikel 3 t/m 15 van de Algemene Voorwaarden of van een van de rechten die nader gedefinieerd zijn in de Overeenkomst.
  ii. als de onderneming van Gebruiker wordt gestaakt als gevolg van faillissement, liquidatie of anderszins;
  iii. als Gebruiker de programmatuur feitelijk niet meer gebruikt.
  Opdrachtnemer zal wegens zodanige beëindiging tot geen enkele betaling of schadevergoeding gehouden zijn, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding wegens schending door Gebruiker van plichten of rechten als hiervoor bedoeld.
  d. Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden als gebruiker één of meer andere overeenkomsten tussen partijen rechtsgeldig ontbindt of beëindigt wegens toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en Gebruiker aantoont dat de Programmatuur voor hem vanwege die ontbinding of beëindiging nutteloos is geworden.
  e. In alle gevallen van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, dient Gebruiker alle exemplaren van de Programmatuur en de Documentatie die in zijn bezit zijn alsmede alle daarvan gemaakte verveelvoudigingen binnen vijf (5) werkdagen na beëindiging of ontbinding af te geven aan het adres van Opdrachtnemer. Als een dergelijk retourneren feitelijk onmogelijk is, dient Gebruiker de Programmatuur direct na beëindiging of ontbinding te vernietigen, onder overlegging van behoorlijk bewijs van die vernietiging. Tevens dient de Programmatuur direct na beëindiging of ontbinding uit alle bij de Gebruiker of verwante ondernemingen aanwezige apparatuur te worden verwijderd.
 13. Hosting
  a. Indien de Dienst strekt tot het verzorgen van Hosting door DodoTech, zijn daarop aanvullende voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
  b. DodoTech is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door DodoTech ingeschakelde derden, zelfs als dit tot gevolg heeft dat DodoTech de Hosting niet kan voortzetten op de eerder overeengekomen wijze. Wel wordt DodoTech geacht tijdig een passende oplossing te vinden voor deze tekortkomingen, zoals genoemd in artikel 4f van dit document.
  c. DodoTech is niet aansprakelijk voor schadevergoeding van directe schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie die het gevolg zou zijn van een tekortkoming. Opdrachtgever vrijwaart en houdt DodoTech schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. DodoTech is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
  d. De duur van de Overeenkomst voor Hosting is een jaar, hetwelk na deze periode wederom voor een jaar wordt vastgelegd. Tussentijdse opzegging is toegestaan, maar verleent geen rechten voor een (gedeeltelijke) compensatie voor de Opdrachtgever.  
 14. Programmatuur
  a. Indien de Dienst strekt tot het leveren van Programmatuur door DodoTech, zijn daarop aanvullende voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
  b. Betreffende de reikwijdte van het gebruikersrecht geldt aanvullend dat de Programmatuur slechts op het computersysteem met besturingssysteem zoals vermeld in de Overeenkomst gebruikt mag worden. Gebruik op een ander systeem binnen de Gebruiker zoals omschreven in artikel 3 is toegestaan, maar valt buiten enige vorm van garantie of aansprakelijkheid van DodoTech.
 15. Gehele overeenkomst
  a. De rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot het gebruik van de Programmatuur zijn uitsluitend in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst vastgelegd; alle eventuele eerdere afspraken of uitingen van een van de partijen dienaangaande zijn onverbindend.
  b. De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijk stuk dat door beide partijen is ondertekend.
 16. Wijzigingen en aanvullingen
  a. Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen. De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar, voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst.
  b. Afwijking van deze overeenkomst van opdracht kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
  c. Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst van opdracht gedeeltelijk of geheel nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, dan blijft het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde volledige van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen tezamen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  d. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerdere bepalingen, dan dient de uitleg daarvan ‘naar de geest’ van deze bepalingen bepaald te worden.
  e. Indien er zich een situatie voordoet, die niet is voorzien door de overeenkomst van opdracht, dan dient deze ‘naar de geest’ van deze bepalingen opgelost te worden.
  f. Indien Opdrachtnemer niet steeds een strikte naleving van de overeenkomst van opdracht verlangt, dan neemt dit niet weg dat de bepalingen hierdoor niet meer van toepassing zouden zijn. Voorts vervalt het recht van Opdrachtnemer niet om strikte naleving van de bepalingen van de overeenkomst van opdracht in andere gevallen te verlangen.
 17. Toepasselijk recht, geschillen
  a. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
  b. Het Nederlandse Recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  c. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
  d. Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.